Sementproduksjon står for omtrent 7 pst. av de globale CO2-utsleppene. To tredjedeler av utslippene fra sementproduksjonen kommer som et resultat av prosessen med å omdanne kalkstein til sement. Så lenge man benytter kalkstein kan ikke utslippene fra prosessen bli redusert på annen måte enn ved fangst og lagring av CO₂. Sementindustrien er derfor avhengig av CO2-fangst for at produktene og industrien skal kunne bli CO2-nøytral.

Norcem planlegger å bygge og drive et CO2-fangstanlegg ved sementfabrikken i Brevik som kan fange rundt 400 000 tonn CO2 per år. Fordi Norcem legger opp til å benytte restvarme fra sementfabrikken som innsatsfaktor i CO2-fangstanlegget, er det tilgangen på restvarme som avgjør hvor stor andel av utslippene som kan fanges.

Norcem har valgt Aker Carbon Capture som hovedkontraktør og leverandør av CO2-fangstteknologien. CO₂ blir skilt ut fra røykgassen og gjort flytende før den skal mellomlagres ved kai i Grenland havn, der det er lagringskapasitet til omtrent fire døgn med produksjon.

Mer om Norcem og CO2-fangst her:

https://www.norcem.no/no/CCS