Avfallshåndteringsbransjen er globalt en bransje i vekst. Utslipp av klimagasser fra avfallshåndtering utgjør omtrent 5 pst. av de totale globale utslippene. Overgang fra deponi til sortering, gjenvinning og energigjenvinning av restavfall reduserer både klimagassutslipp og generell påvirkning på miljøet betydelig. CO2-fangst og -lagring vil være et viktig virkemiddel for å oppnå CO2-nøytralitet fra denne bransjen. Videre vil bransjen kunne bidra til karbonnegative utslipp, som blant annet FNs klimapanel vurderer som viktig for å nå målene i Parisavtalen.

Fortum Oslo Varme planlegger å bygge og drive et CO2-fangstanlegg som kan fange rundt 400 000 tonn CO₂ per år fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Fortum Oslo Varme har valgt TechnipFMC som hovedkontraktør og Shell som leverandør av CO2-fangstteknologi. CO₂ blir skilt ut fra forbrenningsanlegget, gjort flytende og mellomlagret i tanker på Klemetsrud. Fra disse tankene vil tankbiler frakte flytende CO₂ til Oslo havn der det er lagringskapasitet til CO₂ fra omtrent fire døgn med produksjon.

Mer om Fortum Oslo Varme og CO2-fangst her:

Fortum Oslo Varme