Fangst, transport og lagring av CO₂-utslipp fra forbrenning av fossil energi og industriproduksjon er ifølge FNs klimapanel et sentralt tiltak i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Det finnes flere CO₂-håndteringsprosjekter i drift verden over, men det er fortsatt kostbart, og det er behov for videreutvikling av teknologiene. Arbeidet med CO₂-håndtering handler derfor i stor grad om å videreutvikle teknologi og bidra til kostnadsreduksjoner. For noen næringer, særlig sementproduksjon og avfallsforbrenning, er fangst og lagring av CO₂ eneste mulighet til å vesentlig redusere klimagassutslippene. Stortinget har besluttet å støtte realisering av Langskip, Norges fullskaleprosjekt for CO₂-håndtering, og prosjektet er dermed i gang. Norge har gode forutsetninger for å realisere fangst, transport og lagring av CO₂. Dersom vi lykkes med fangst og lagring av CO₂ vil det bli vesentlig billigere å nå klimamålene. Langskip bidrar til å gjøre det enklere og billigere.

Regjeringen vil realisere Norcem som første CO₂-fangstprosjekt og deretter Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt, under forutsetning at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, skal realisere CO₂-transport og -lagring.

Fullskala demonstrasjonsanlegg

Med bakgrunn i strategien for CO₂-håndtering som ble lagt fram i OEDs Prop. 1 S (2014–2015), gjennomførte Gassnova i 2015 en idéstudie som identifiserte flere utslippskilder og lagerlokasjoner som kunne være teknisk egnet for fangst og lagring av CO₂, samt industrielle aktører som var interessert i å delta i videre studier. Idéstudien fokuserte på eksisterende, landbaserte utslippskilder, med utslipp over 400 000 tonn CO₂ årlig. Det ble også gjort en bred vurdering av lagringsmuligheter for CO₂ . Det ble også redegjort for mulige transportløsninger.

I 2016 ble planlegging videreført gjennom en mulighetsstudie av aktuelle demonstrasjonsprosjekter i Norge. Formålet med mulighetsstudien var å komme frem til  minst én teknisk gjennomførbar fullskala CO₂-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. Tre industriaktører gjennomførte mulighetsstudier for fangst av CO₂ på sine industrianlegg. Norcem vurderte muligheten for CO₂-fangst ved sementfabrikken i Brevik, Yara vurderte fangst av CO₂ fra tre ulike kilder ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn og Fortum Oslo Varme (FOV) vurderte CO₂-fangst fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Gassco gjennomførte en skipstransportstudie, mens Equinor gjennomførte en mulighetsstudie for CO₂-lagring ved tre ulike lokasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Resultatene fra mulighetsstudien ble lagt frem sommeren 2016. Studien viste at det er teknisk mulig å realisere en fleksibel CO₂-håndteringskjede i Norge, der CO₂-utslipp fraktes med skip fra fangstanlegg til et knutepunkt knyttet opp med rørledning til et sikkert geologisk lager dypt under havbunnen. Et lager med stor kapasitet og en fleksibel transportløsning legger godt til rette for at fangst fra andre CO₂-kilder kan realiseres og dermed dra nytte av en grunninvestering i CO₂-infrastruktur.

Regjeringen besluttet på bakgrunn av mulighetsstudien å videreføre planleggingen av et fullskala demonstrasjonsanlegg i Norge. Konseptstudier for fangst fra Norcem, Yara og FOV ble levert høsten 2017 sammen med konseptstudie for transport. Konseptstudie for lager ble ferdigstilt høsten 2018 og ble gjennomført av partnerne Equinor, Shell og Total. Forprosjektering av CO₂-fangst og største delen av CO₂-transport og -lagringsarbeidet ble avsluttet høsten 2019. Den siste delen av forprosjekteringen av  lagerlokasjonen ble ferdigstilt våren 2020.

Gjennom behandlingen av Statsbudsjettet for 2021 og Langskip-meldingen Meld. St. 33 (2019–2020) har Stortinget sluttet seg til støttemodell og forutsetninger for videre arbeid. Langskip består av tre deler som samlet utgjør det statsstøttede prosjektet Langskip; fangst, transportert og lagring av CO₂.

Norcem skal fange CO₂ fra sementfabrikken i Brevik. Fra Brevik vil CO₂ bli fraktet med skip til en ny mottaksterminal i Øygarden i Hordaland. Herfra vil CO₂ bli pumpet via rør og permanent lagret i en geologisk formasjon om lag 2 600 meter under havbunnen.

Regjeringen legger også til rette for at Fortum Oslo Varme kan bli en del av Langskip. Det forutsetter tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. FOV vil fange CO₂ fra røykgass fra avfallsanlegget i Oslo. Om lag 400 000 tonn CO₂ vil fanges hvert år, transporteres til Oslo havn og videre med skip til Northern Lights. Regjeringen er innstilt på å stille opp med tre milliarder kroner til Fortum Oslo Varme, hvorav to mrd. til investeringer og en mrd. til drift.

Transport og lagringsdelen av prosjektet har fått navnet Northern Lights og er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights er planlagt utbygd i to faser. Den første fasen er en del av Langskip-prosjektet og har en anslått kapasitet på 1,5 millioner tonn CO₂ per år over en driftsperiode på 25 år. En mulig andre fase er planlagt med en anslått kapasitet på 5 millioner tonn CO₂ per år.

Langskip

Norge har gjennom flere tiår og gjennom ulike regjeringer støttet opp under teknologiutvikling, test- og pilotprosjekt og fremhevet CO₂-fangst og -lagring som et viktig klimavirkemiddel internasjonalt. Norge har lang erfaring med CO₂-håndtering. Siden 1996 har CO₂ fra gassproduksjon på norsk sokkel blitt injisert tilbake under havbunnen. CO₂-håndteringsprosjektene ved Sleipner, og Snøhvit er de eneste CO₂-håndteringsprosjektene i drift i Europa i dag og er unike i offshoresammenheng. Norge har svært gode forutsetninger for å realisere fangst, transport og lagring av CO₂.

Den 21. september 2020 la regjeringen frem stortingsmeldingen Langskip – fangst og lagring av CO₂, om et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO₂-håndtering. Stortinget har besluttet å støtte realiseringen av Langskip, og fullskalaprosjektet er dermed i gang.

Langskip omfatter fangst, transport og lagring av CO₂

Staten støtter realisering av Norcem som første CO₂-fangstprosjekt og deretter Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt. Det siste støttes under forutsetning om at Fortum Oslo Varme oppnår tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, skal med støtte fra staten realisere CO₂-transport og -lagring i Langskip.

CO₂ skal fanges hos Norcem og FOV, gjøres flytende og hentes av skip. Deretter skal den fraktes til et mellomlager i Øygarden for så å pumpes gjennom rør ut på sokkelen hvor den skal lagres trygt 2600 meter under havbunnen. Å frakte CO₂ med skip er en fleksibel løsning som kan gjøre det mulig å hente CO₂ fra flere kilder etter hvert som det er aktuelt.

Langskip er viktig for å lykkes med CCS i Europa og for gjennomføring av Europas grønne giv. Dersom vi lykkes med fangst og lagring av CO₂ vil det bli mye billigere å nå klimamålene. Langskip bidrar til å gjøre dette enklere og billigere.

Totale kostnader for prosjektet er anslått til 25,1 mrd. kroner. Dette inkluderer både investering og en tiårs driftsperiode. Statens samlede styringsramme er på 16,8 mrd. kroner. Dette innebærer at staten forventer å dekke omtrent to tredeler av kostnadene i prosjektet.

Langskip kan også legge til rette for næringsutvikling gjennom å bevare, omstille og skape ny industri og næringsvirksomhet i Norge.

Demonstrerer CO₂-fangst på industri i stor skala

Langskip skal demonstrere at CO₂-håndtering er trygt og mulig samt legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende prosjekt. Det blir etablert infrastruktur med ekstra kapasitet som andre prosjekter kan benytte. Terskelen for å etablere nye CO₂-fangstprosjekter blir dermed lavere. Langskip gir erfaring med å planlegge og gjennomføre et faktisk prosjekt på en hel kjede med fangst, transport og lagring. Alle involverte aktører i Langskip har en unik erfaring på dette i Europa i dag. Langskip kan også legge til rette for næringsutvikling gjennom å bevare, omstille og skape ny industri og næringsvirksomhet i Norge.

For noen næringer, særlig sementproduksjon og avfallsforbrenning, er fangst og lagring av CO₂ eneste mulighet til vesentlig å redusere klimagassutslippene. Skal verden – og Europa – nå sine klimamål, er det nødvendig med mange klimatiltak, herunder CCS i betydelig omfang. Den femte hovedrapporten til FNs klimapanel viser til at de globale kostnadene for å holde den globale økningen i gjennomsnittstemperaturen under 2 grader celsius kan være mer enn dobbelt så høye uten fangst og lagring av CO₂.

Langskip-navnet

Som navn på det norske prosjektet for fangst, transport og lagring av CO₂ har regjeringen valgt Langskip. Vikingenes langskip var med sin karakteristiske form og fleksible og smidige konstruksjon noe av det ypperste av innovasjon og skipsbyggerteknologi i sin tid. Langskipene gjorde vikingene til langveisfarende handelsfolk som byttet verdifulle varer fra nord med blant annet silke og krydder fra fjerne land. Og selv om våre forfedre nok ofte skapte frykt langs sin ferd, så har langskipene blitt et kjent symbol internasjonalt på vikingtiden og blir assosiert med Norge.

Akkurat som de som bygde langskipene har regjeringen også et mål om å ta teknologien ut i verden, men kun på fredelig vis. Regjeringen legger stor vekt på at Langskip må bli en kostnadseffektiv løsning for CO₂-håndtering, og en teknologi som flere kan ta i bruk. Langskip legger til rette for at CO₂-håndtering kan utvikles videre både i Norge og Europa.

Internasjonal støtte og satsing

For at CO₂-håndtering skal bli et effektivt klimatiltak, krever det internasjonalt samarbeid for å utvikle og kommersialisere ny teknologi. Norge støtter derfor CO₂-håndteringsprosjekter i utlandet i samarbeid med andre land og gjennom eksisterende programmer og institusjoner.  Norge støtter blant annet CO₂-håndteringsprosjekter i Kina og i Sør-Afrika.

 

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet – regjeringen.no

Tidslinje for Langskip-prosjektet – regjeringen.no

Stortingsmeldingen Langskip – fangst og lagring av CO2  Meld. St. 33 (2019–2020)

Langskip-prosjektet er i gang

Bygging av Norges største industrielle klimaprosjekt er i gang.